środa, 22 kwietnia 2015

taka poezja

                                                      cytaty


- zróbmy coś sza­lone­go !
- ale, że co...?                                           
- przy­bij­my so­bie piątki :D
Życie jest piękne, oczy­wiście trze­ba być sza­lonym, by to docenić.


Przyszły już cza­sy kiedy i ja mogę po­wie­dzieć " a za moich czasów..." i to nie jest po­cie­szające. Wniosek: świat idzie do przo­du jak sza­lony a ja się po­woli starzeje!! Tak, jes­tem sza­lona. Z dnia na dzień co­raz bar­dziej. Zaczy­nam śmiać się życiu i ludziom pros­to w twarz. Po­dej­muję co­raz bar­dziej ry­zykow­ne de­cyz­je i nie boję się kon­sekwen­cji. Uwal­niam się ze szpon kon­we­nansów i dob­re­go wycho­wania. Zaczy­nam praw­dzi­wie żyć?

        By­cie sza­loną poz­wa­la mi nie oszaleć!    

 

 To, że jes­tem in­na nie znaczy, że gorsza.
Jes­tem dziw­na dla tych, którzy mnie nie rozumieją.
Sil­na fi­zycznie, a psychicznie na dnie.
Sza­lona, szcze­ra, ale cza­sem nieśmiała.
Bar­dzo de­likat­na, wrażliwa.
Po pros­tu jes­tem sobą, a jeśli ko­muś to nie pa­suje to ma problem.


Kochasz mnie?
-Kocham. Nad życie.
-A jak wyobraźnia so­bie naszą przyszłość?
-Nie wiem, mo­ja wyobraźnia  nie sięga tak da­leko, ale wiem jed­no. Nie widzę końca nasze­go związku . Jest on zbyt od­da­lony bać wręcz niemożliwy.

 

 Idz   przez życie  z tym kto jest przy To­bie gdy się śmiejesz i gdy plączesz ktoś kto pot­ra­fi docenić  kim jesteś, a nie próbuje   wsadzić w swo­je ram­ki.Czy z tym,który  Ci schle­bia będziesz szczekliwa?Dziś  schle­bia To­bie a jut­ro in­nej,czy na tym po­lega życie?


 

 Marze­nia są marze­niami, Sny to tyl­ko sny, a ży­cie to świat w którym nig­dy nie wiesz co morze się wydarzyć...


 

 
takie sobie

Poz­na­liśmy się,ni­by pro­wizo­rycznie,a jed­nak do­tar­liśmy w głąb sa­mych siebie.Czy to możliwe ? A jed­nak! Czy zna mnie tak jak Ja Je­go? Częściej osob­no ,rzad­ko ra­zem i na­dal wie­rze ,ze to możli­we by tak się znać ! Jed­na chwi­la ,te sa­me myśli ,ges­ty ,słowa ,ten sam smu­tek ,eufo­ria,wciąż jed­ność,niesa­mowi­te ,ze mogłam Go poz­nać i da­ne mi z Nim przerywacz,choć cza­sem mil­czę,to wie ,nie ma des­ki ,która nas dzieli ,poróżni nas pla­ga jęzorów zazdrosnych lodków,nie wierzących w prawdziwa miłość ,której naj­lep­sza to­warzyszką życia jest przy­jaźń. W jed­nym słowie wys­tar­czy je­dynie chcieć ,zachować jed­no z dwóch ,po­budzają się nawza­jem , wiem bo kocham ;0)

 Czu­je w mo­jej uczu­ciach,
jes­teś w moim ser­duszku.
Już na zaw­sze,
dusza jest dla mnie,
i dla ciebie.


  Miłość jest kocha­na,
dla nas.
Lecz czas jest zdrad­li­wa,
kocha­my się na
wza­jem.


Cza­sami ra­dość z zo­bacze­nia ko­goś ma ta­ka si­le, ze czuć ja w po­wiet­rzu :) 


  

o radości bo jestem radosna